Disclaimer - Velocitatem Custom Bicycles

Velocitatem Custom Bicycles
Velocitatem Custom Bicycles
Ga naar de inhoud

1. Velocitatem, is een V.O.F., die administratieve diensten, alsook die hoogwaardige fietsonderdelen en maatwerk van de fiets aanbiedt en is gevestigd in de Rozenlaan 30, 8870 Izegem, België

2. Behalve uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking tussen de partijen is de relatie tussen Velocitatem en haar klanten onderworpen aan de huidige leveringsvoorwaarden die gelden en die door de klant moeten aangenomen worden, dit in de veronderstelling dat deze tegenstrijdig zijn met zijn eigen algemene of bijzondere aankoopsvoorwaarden. Het feit dat Velocitatem een bestelling of een levering aanvaardt zonder zich uitdrukkelijk te verzetten tegen de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant betekent in geen enkel geval dat Velocitatem instemt met de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant. Het feit dat de klant de huidige, algemene voorwaarden niet in zijn moedertaal ontvangen heeft, betekent niet dat deze niet van toepassing zijn. De algemene voorwaarden en de Velocitatem site, alsook de inhoud hiervan werden enkel opgemaakt en geformateerd voor de klanten gevestigd in het Nederlandstalig landsgedeelte van België, alhoewel deze wereldwijd kunnen geraadpleegd worden. De overige klanten die in het buitenland gevestigd zijn, moeten zich ervan bewust zijn dat sommige bepalingen van de algemene voorwaarden voor hun niet van toepassing zijn, zonder daarom zich te baseren op het ongeldig verklaren van de totaliteit van de algemene voorwaarden. Velocitatem behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te veranderen of aan te passen zonder de klant hiervan persoonlijk te verwittigen, alsook zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op één of andere schadevergoeding. Het is dus de taak van de klant om bij iedere bestelling na te zien of er wijzigingen aangebracht werden.

3. De offertes en de prijslijsten, alsook de beschrijving van de producten en de foto’s worden enkel ten titel van informatie en dit zonder enige verbintenis aan de klant gegeven. In dit verband heeft Velocitatem enkel een verbintenis ten opzichte van de klant na de volledige betaling van hun bestellingen.

4. Alle bestellingen dienen op voorhand betaald te worden. Er zal geen enkele bestelling, die niet op voorhand betaald is, opgestuurd worden.

5. De klant zal kunnen genieten van telefonische ondersteuning aangaande het product dat hij gekocht heeft bij Velocitatem. Velocitatem verzoekt echter de klanten om eerst de handleidingen die met het product meegeleverd worden alsook de informatie op de site van de fabrikant te raadplegen.

6. Gezien zijn hoedanigheid van tussenpersoon, beperkt Velocitatem de garanties van de geleverde goederen aan deze die zijn toegekend door haar leveranciers. Voor zover de voorwaarden en de periode hiervan het toelaten, zal Velocitatem haar tussenkomst beperken tot het vervangen van defekte onderdelen of tot het terugbetalen van de betaalde som onder de vorm van een aankoopbon, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige vorm van bijkomende schadevergoeding. Velocitatem zal op geen enkele manier kunnen aansprakelijk gesteld worden over het al dan niet uitvoeren van de overeenkomstige verplichtingen door de levering aangaande de garantie, in het bijzonder bij een faillissement van de leverancier.

7. Velocitatem heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor het verlies of voor geleden schade aan het materiaal of andere, van welke aard ook, die de klant kan ondervinden als gevolg van het transport, de levering, het stockeren, de plaatsing, het gebruik of de werking van de geleverde producten. Op onbeperkte wijze betreft het hier schade veroorzaakt door natuurlijke personen, de natuur van de koper of van de personen die in aanraking komen met de bestelde goederen.

8. In het kader van de Wet van 14 juli 1991, per wet gewijzigd op 25 mei 1999, op de handelspraktijken i.v.m. verkoop op afstand, die alleen van toepassing is voor handel met consumenten, heeft de koper het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motieven, binnen de zeven werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Het afzien van de aankoop geldt enkel op voorwaarde dat de koper dit per aangetekend schrijven meedeelt aan de verkoper en dat de goederen zich nog in hun originele verpakking bevinden, zonder gebruikt te zijn en dat ze klaar zijn voor verkoop. De eventuele terugzending van de goederen is steeds op kosten en risico van de verbruiker en valt onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid. Het terugbetalen zal gebeuren door middel van een aankoopbon, ter waarde van hetzelfde bedrag dat effectief door de klant werd betaald voor deze goederen en dit zonder de verzend- en behandelingskosten.

9. Velocitatem respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van persoonlijke gegevens via de Velocitatem, en het gebruik dat Velocitatem van deze gegevens maakt, is in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Velocitatem gebruikt uw gegevens bijvoorbeeld om u de bevestiging van een e-mail toe te sturen, of om u de gevraagde info thuis te bezorgen. Ze gebruikt ze ook voor hun marketingdoeleinden, zoals het aanbieden van voor u geschikte diensten of producten. Maar ze verkopen geenszins uw info aan derden. Uw gegevens worden enkel gebruikt binnen Velocitatem. U hebt het recht om uw gegevens in te kijken en, zo nodig, te verbeteren. U hoeft daarvoor enkel een brief met een kopie van uw identiteitskaart te sturen naar Velocitatem.

10. De verschillende pagina's die u raadpleegt op deze website of die u verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Deze website wordt naar best vermogen op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. De partners die deze site ter beschikking stellen, geven evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft.
Je aanvaardt en erkent dat de website van Velocitatem foto's, afbeeldingen, tekeningen, teksten, informatie en andere materiaal kan bevatten, die beschermd zijn als intellectuele eigendomsrechten van Velocitatem of van derden. Het is niet toegestaan om de website (op welke manier of op welke drager dan ook) geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan te passen, te vertalen, te verkopen, te verhuren, uit te lenen, mede te delen aan een publiek of zelfs afgeleide werken van voormelde elementen te creëren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van Velocitatem.
Velocitatem voorziet in alle nodige middelen om een goede werking van de website te verzekeren. De organisatie achter deze site kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet voortdurend toegankelijk zijn van de website te wijten aan storingen, onderbrekingen en technische problemen.

11. U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de website of rechtstreeks met de beheerders van de desbetreffende webpagina's.

12. De aansprakelijkheid van Velocitatem voor schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, kan enkel in het geval van opzet of grove fout worden ingeroepen.

13. Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.
De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

14. Indien één van deze huidige voorwaarden nietig of niet toepasselijk zou verklaard worden, blijven de overige huidige voorwaarden volledig geldig en die ene voorwaarde zal toegepast worden zoals in de door de wet goedgekeurde maatregel.

15. De partijen aanvaarden, in het kader van hun relaties, zowel electronische bewijsstukken als per fax.

16. De geschillen betreffende de uitvoering, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige algemene voorwaarden zijn enkel onderworpen aan de Belgische wetgeving en vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van Kortrijk, België.
Bestelling
Alle bestellingen worden zo zorgvuldig en zo snel mogelijk uitgevoerd. Er wordt binnen 24u een mail gestuurd ter bevestiging van uw bestelling. Indien wenst af te zien van uw bestelling, moet u binnen 24u nadat uw bestelling is geplaatst een persoonlijke e-mail sturen zodat wij u bestelling alsnog kunnen annuleren.

Indien U al reeds heeft betaald via Paypal en uw bestelling plots wil annuleren, zijn wij genoodzaakt 5% van de betaalde som in te houden.

Alle leveringen gebeuren alleen tegen vooruitbetaling via Bank - PayPal - Creditcard - Kontant.
Alle prijzen zijn Inclusief 21% BTW.
Verzending
Van zodra wij uw bestelling en voorafbetaling hebben ontvangen zenden wij u binnen 2 à 3 werkdagen de producten naar het opgegeven adres toe.
Indien de producten niet in voorraad zijn zult u een e-mail krijgen met de verwachte leveringstermijn.
Verzending binnen België gebeurt via Bpost of Kiala volgens de keuze van de klant,
Verzending naar het buitenland gebeurt via DHL of UPS.

Verzendkosten kunnen verschillen naargelang de grootte/gewicht van het pakket, bijkomende verzendkosten kunnen toegepast worden!
Vraag gerust naar onze verzendformules/prijzen/verzekering enzovoort!

Velocitatem Custom Bicycles
Rozenlaan 30
8870 Izegem
+32 470 510 880
info@velocitatem.be

Terug naar de inhoud